NR-Kurier
Ihre Internetzeitung für den Kreis Neuwied
Region
Mundart: Schulen früher
De Schulen en Jorscheld un Nerrerhunnefeld wooren 1931 zoimacht. Alle Kenner gingen dann noa Stroaß. Eins von oasem Stammdesch, dad Frankhäusersch Giesela, woar 1932, em erschde Schuljoahrgang, der doa enischult woor.
Großes Bild am Ende des Textes. Oberhonnefeld-Gierend. Et goaf nur zwo Klassen, et erschde bes verde Schuljoahr un dann et fünfde bes achde. De Lehrer woaren Heil un Ludwig. Spärer 1934 koam de Lehrer Overbeck un 1938 – 1945 de Lehrer Paul doazo. Von 1940 bes 1949 hel de Reinke met Frau och Schul. Doanoa, 1944-1968, koam et Fräulein Rimsa un spärer de Lehrer Kohl. Der konnt de Kenner good Rechnen beibrengen. Bej dem woor noa em Sport em Kaer von de Schul iduscht.
En Owerroren stoan de ahle Schul medden em Dorf, doa boa ens de Bushaltestell es, die hat sugar en Schulglock om Daach. Die hegt hout noch em Feuerwehrhaus.
Em 1925 rem woor de nouwe Schul unnen em Dorf, nähst Nerrerroren ibout, die es ens en Wohnhaus. Bess 1963 gingen acht Schuljoahr en de Schul, doanoa, bes 1973, nur nach vehr. Dann mussten all Schulkenner noa Stroaß.

Em 1900 rem woor en Owerhunnefeld de nouwe Schul em spärere Zamekhaus offimacht. Vierher woar se on de Hauptstroaß en em klähne Fachwerkhejsjen newer de Kersch. Lehrer woaren Behn, Ufer un Peter, doanoa Frankhäuser un Tröger.
1952 woor noch en nouwe Schul om Weyerbuscher-Wesch ibout, die es ens och en Wohnhaus. Die Schul woor met de Schulen von Owerroren un Himmerisch zooimacht. En de annere Kirchspillsdörfer goaf et kän Schulen.

Freher goaf et en de Schulen, wenn mer get verfescht hat, Maulschellen. Mer kriesch ähn henner de Uhren un Schläsch. Onifangen woor de Unnericht met Freiübungen.
Enischult woor em Frehjoahr un spärer em Herst. Deswejen soaßen monchmoal nejn Schuljoahre en ähnem Raum. Während em Kresch weckselten vill de Lehrer, weil se als Soldaten enizochen wooren. Zum Dell woor Schul ihalen von Lejd, die net feddisch ausiliert hatten, och noch noa em Kresch. De Kenner mussten während de Schulstonn Kirschen plecken helfen, doabei woor isungen, dad se net su vill doavon ohsen. De Jongen mussten och fier de Lehrer Holz machen.

 
Nachricht vom 15.01.2019 www.nr-kurier.de