NR-Kurier
Ihre Internetzeitung für den Kreis Neuwied
Nachricht vom 24.11.2021
Kultur
Wänn dat dä Hummesch Peter on säin Frau wösst
Reiner Bermel hat eine weitere Mundart-Geschichte, über das neu eröffnete Cafe Hommer in Heimbach-Weis, verfasst. Natürlich in Heimbach-Weiser Platt. Viel Spaß beim Lesen oder Enträtseln!
Reiner Bermel. Foto: privatNeuwied. Et es suwait odä fillaischt bässä „Good Ding braucht Wäil“ su schtätet angeschloon em Schaufänstä fom näuje Kaffi Hommer am Heimbacher Marktplatz. Ändlesch mo widdä en goode Nachricht aus em Dorf. Nä, et hät kään Geschäft tsogemacht, et hät ains offgemacht. Good su!

Näulesch hann esch de Bäckä em Roeschtand, de Guido Hoffmann (Hoppe Guido odä Hoppeditz) besoocht on do komen miä, onnä annerem, och off de Hummesch Pitt (Peter Hommer) tse schwätze. Hä hat jo domols met säinä Frau an därselewe Schtäll , em fröhere Holzweesch, dann Pfarrschtroos on höüt Borschhofschtroos, lange Tsait en Bäckeräi betriewe. Esch kann mesch noch good dodrann erinnere, dat esch als Känd met em Farad fon Weis no Heimbach geträmmelt säin on füa mäin Uma, Katharina Bermel, on de Gööd, Änni Patt, die baide em Weggelgässje (Schiwelt), höüt Schönfäldschtroos, gewoont hann, subie füä mäin Tant, Anna Gries, aus de Bungartschtroos (Gässje) bäi Hummesch, Pitt odä bäi Hehns, Fredi, dä en de Hinnergass, höüt Hauptschtroos, en Bäckeräi hat, Bruud on Tailschä gekorft hann. Dat wääs esch doröm noch su genau, wail esch dofüä en paar Grosche gekrischt hann on miä Geschnuggelsches korfe kond. Joo, et woä halt en annere Tsait on mä hät sesch noch üwä Klääneschkaite gefräuit.

Owä nau tsorök tsom Hoppe Guido. Hä hät miä fezeelt, dat sesch fröhä de Heimbach-Weiser Bäcka en onnrejelmässije Abschtän getroffe on geschäftlesch uwä dat äne on annere geschwätzt hann. Do wor de Peter Hommer, Josef Herres, Walter Ackermann, de Faddä fom Heinz-Werner Köfer (Schässje) on noch e paar mie dobai. Bäi dänne Träffe hät de Hummesch Pitt ömä gesoot, dat hä newä säinä Bäckeräi noch e Kaffi offmache wöllt. Joo, joo bat dau alles mache wälls, hät hä tse hüre krischt. Trööm mo schön wäitä. Bäi jedem Träffe es de Pitt off dat Kaffi tse schwätze komme, owä et es en säinem Lewe net dozoo gekomme. Nä, bat wär de Pitt höüt schtolz, wänn hä dat sään könnt. Säine Lewenstraum es en Ärfüllung gange.

Sait Jarzäänte hät de Bäckeräi on dat Laadelokal am Heimbacher Marktplatz unfeännet lejä geschdanne. De Hoppeditz sööt, dat mä en de Backschtuff, füa dem Ömbau, fon höüt off morje met dem bagge widdä hät losläje könne. Alles wor noch genausu doo, bie fröhä. Öwä, et Änkelsche fom Peter, et Jennifer Hommer, hät ihrem Uba säine Traum ärföllt. Ob dat nau Zoofall wor odä net, dat wääs de Guido on esch net. Owä, bie gesoot, et es schön dat moo widdä e Geschäft offgemacht hät. Dat dait Heimbach-Weis good.

Knapp zwai Joä lang hann die Ömbauarwäite gedauet. Owä, dat hät sesch geloont, wail se et enne drenn schtaats gemacht hann. Kaffiköstleschkaite on sälewä gebackene Kooche on Waffele geft et fon fräidachs bes mondachs en de Tsait fon färzään bes achtzään Uä. Nau, lewe Löüt läid et an eusch, ob dat Kaffi sesch rändiet on offbläift. Esch köönt me good füäschtälle, dat em Sommä och Schtööl on Dösche em Hoff on filleischt och off em Marktplatz, füä de Kärsch, offgeschtällt würe. Waden miä et mo ab.

Esch wäll net fegääse tse soon, dat me och en Rummeschdorf, en de Oranscherie, mit härleschem Blick off de franzüsesche Gaade, Kaffi trönge on goode Kooche esse kann. Et es owä su, dat Rummeschdorf e bessje wait weg fom Dorf läid on füä Löüt, die nimmi good tse Foos säin, beschwärlesch tse ärraische es. Trotzdemm, Rummeschdorf on de Oranscherie es ömmä en Besuch wärt.

Lewe Familesch Hommer-Pörzgen, de Hoppe Guido on esch wünschen oisch on oirem Tiem, dat dat Kaffi good besoocht wüed on miä soon danke füä oire Mut, en et Dorf tse inwästiere.

Guido, et wor widdä schön, met diä üwä fröhä geschwätzt tse hann on et hät fill Schpass gemacht. Onnä oos, de Guido es nau och schonn zwaionnäunzesch Joä alt on dat Wischdije es, hä es noch good bäisamme. Schön, dat et su es. Als Ehrenpräsident fon de KG Weis schlääd säin Härz natürlesch füa de Fassenacht. Owä hä söet och, dat hä fruu es, die Äntscheidung net dräwe tse müsse, ob de Fassenacht en Heimbach-Weis schtattfend odä net. Dat müssen, onnä annerem, de Komiteetä fon Heimbach on Weis äntscheide. Waden miä et ab. Guido, bes die Daach e moo. Dann schwätze mä üwä Schpetzname.
Nachricht vom 24.11.2021 www.nr-kurier.de